Občané Brno - Žabovřesky
proti
novostavbě Plovdivská 7


Dvě petice proti novostavbě Plovdivská 7 podepsalo dohromady cca 700 občanů!

27.4.2018 - Aktuálně27.4.2018 - Návrh úpravy dopravy, stání na Plovdivské

Odbor dopravy magistrátu města Brna navrhuje úpravu dopravy, parkovacích stání na ulici Plovdivská. Jde jednak o instalaci parkovacích hodin (doba stání max. 15 minut) pro některá místa a určitou část dne. Dále s tím související vyznačení parkovacích stání na Plovdivské dle norem, což povede k úbytku počtu parkovacích stání oproti dnešnímu stavu, kdy "nenormové" parkování využívá plochu komunikace pro větší počet parkovacích míst.

K navrhované úpravě lze podat písemné připomínky a námitky Magistrátu města Brna, odboru dopravy v termínu do cca 28.května 2018.

Návrh úpravy dopravy zde.
Výkres navrhovaných změn zde.

Připomínky k návrhům od Ing. arch. Svatopluka Srby12.12.2017

Výměník Plovdivská 7 a okolní pozemky jsou zpět v majetku města Brna. Právě byl dokončen převod nemovitostí.


Děkujeme všem, kteří se zúčastnili nebo podpořili iniciativu občanů a kteří se podíleli na vyřešení celé situace!

Dozvíme-li se nové informace ohledně uvažovaného využití výměníku k občanským aktivitám, budeme vás informovat.

Podporujeme využití místa bývalého výměníku pro centrum volného času LATA, pro volnočasové aktivity dětí i pro aktivity starších občanů. Podporujeme výměnu nemovitostí.
3.10.2017 zastupitelstvo města Brna schválilo návrh směny Plovdivské 7 za jinou nemovitost.

Materiály k návrhu směny nemovitostí k přečtení zde.


22.11.2017 - Uzemní řízení Plovdivská 7 zastaveno!

Dne 21.11.2017 stavební úřad MČ Žabovřesky vydal oficiální usnesení, kterým na základě vzetí zpět žádosti investora zastavuje územní řízení novostavby Plovdivská 7! Zároveň se tímto odstupuje od záměru odstranit původní stavbu Plovdivská 7, na což bylo dříve vydáno rozhodnutí o odstranění stavby.
Usnesení si můžete přečíst zde.20.11.2017 - Uzemní řízení k novostavbě, novinky
Dle našich aktuálních informací investor vzal zpět svoji žádost o vydání uzemního rozhodnutí o umístění novostavby Plovdiská 7. Zároveň se dořešuje proces podpisu směnné smlouvy nemovitostí všemi zúčastněnými stranami.


11.10.2017 - Vyšel nový článek o Plovdivské 7 na Idnes.cz
• Článek si můžete přečíst zde.


3.10.2017 - Zastupitelstvo města Brna schválilo návrh směny Plovdivské 7 za jinou nemovitost!

Zastupitelstvo města Brna dnes schválilo návrh směny Plovdivské 7 za jinou nemovitost ve městě Brně. Doporučujeme si zde přečíst podrobnější informace a materiály k celému procesu.

V dalších krocích by postupně mělo dojít k podpisu směnné smlouvy, směně nemovitostí. Následně k realizaci projektu vybudování centra volného času Lata na Plovdivské 7.


15.9.2017 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva - čtvrtek 21. září 2017 v 16.30 hod v Rubínku

Zveme všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 21. září 2017 v 16.30 hod v Rubínku.
Jako bod 16 se bude projednávat „Vyjádření městské části Brno – Žabovřesky ke směně pozemků a objektu Plovdivská 7 ve vlastnictví právnické osoby za pozemky a objekt ve vlastnictví statutárního města Brna a k následnému svěření pozemků a objektu Plovdivská 7 do správy městské části Brno-Žabovřesky.“
Přijďte se informovat na aktuální stav věci.


23.8.2017 - Stavební úřad, nové usnesení
Stavební úřad MČ Žabovřesky vydal nové usnesení ve věci stále probíhajícího územního řízení novostavby Plovdivská 7.
• Usnesení si můžete přečíst zde.
V předešlých dnech stavební úřad i odvolací orgán zamítl žádost o účastenství v územním řízení všem občanům, kteří ji podali.

23.8.2017 - Článek v novinách o problematice výměníků v Brně
Tento zajímavý článek, který vyšel na Denik.cz si můžete přečíst zde.


1.7.2017 - Roční výročí + dopravní studie

V těchto dnech to bude rok, co se občané dozvěděli o územním řízení novostavby Plovdivská 7 a začli proti ní bojovat.
Všem občanům, kterým není lhostejné dění v jejich okolí a proto přišli s touto iniciativou či podporou děkujeme!
K tomuto výročí Vám nabízíme text, který vypracoval Ing. arch. Svatopluk Srba. Jeho rekapitulace se věnuje zejména stále aktuální problematice zadání, vypracování a reklamace kontroverzní dopravní studie Plovdivská 7.
• Text si můžete přečíst zde.

1.7.2017 - Zpráva z jednání zastupitelstva 22.6.2017
22.6.2017 se v Rubínku konalo jednání zastupitelstva MČ Žabovřesky. Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo:
 • Starosta informoval občany o jednání města Brna s investorem, kterému bylo k výměně nabídnuto několik možných vhodných pozemků. Dále informoval, že na místě výměníku bude fungovat centrum volného času pro děti LATA a zároveň místo se zázemím pro seniory.
 • Bylo přijato usnesení: " Žádost městské části Brno-Žabovřesky o nabytí nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Brna – objekt Plovdivská 7"
 • Bylo přijato usnesení, které ukládá Ing. Daniele Janíčkové stažení dopravní studie Plovdivská 7, jako důkazního materiálu z předmětného správního řízení.
 • Bylo přijato usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky ukládá Radě městské části Brno- Žabovřesky, v souvislosti se žádostí o nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Statutárního města Brna – objekt Plovdivská 7, zadat doplnění reklamované dopravní studie Plovdivská 7, dle požadavku Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, vyjádřeného v koordinovaným stanovisku ze dne 14.06.2015...19.6.2017, 13:15 - Aktuální informace k zasedání zastupitelstva

Tento čtvrtek 22. června v 16.30 hod v Rubínku se bude na zastupitelstvu jako bod číslo 25 projednávat "Žádost městské části Brno - Žabovřesky o nabytí objektu Plovdivská 7 do vlastnictví statutárního města Brna."


19.6.2017 - Dopravní studie, informace

Obdrželi jsme zápis Brněnských komunikací z jednání s radnicí MČ Žabovřesky ohledně reklamace Dopravní studie Plovdivská. Tento dokument zároveň podává důležitou okolnost ze samotného zadávání dopravní studie, citace:

"Dopravní studie byla zadána Radou městské části. V souvislosti s tímto proběhlo jednání, kterého se zúčastnili zástupci radnice, zástupci stavebníka a zástupci Brněnských komunikací. Na tomto jednání byly dopřesněny požadavky na zadání studie..."

Zadání nezávislé dopravní studie si velmi složitě prosadili občané, kteří jsou proti novostavbě Plovdivská 7 a kteří jsou již nyní velice nespokojení s dopravní situací v lokalitě. Přiložený dokument však jasně říká, že požadavky na zadání byly "dopřesňovány" na jednání, kterého se účastnili zástupci radnice a investora... Občané nebyli přizváni, ani zástupci z okolních školek a školy, kterých se celá problematika úzce týká, a kteří jsou také účastníky územního řízení a kteří dopravní studii jako svou obranu iniciovali.

Celý aktuální problém může být vyřešen stažením odborně zpochybněné studie z územního řízení novostavby. Odborné výtky občanů a autorizované dopravní projekční kanceláře k dopravní studii i další informace jsou níže ve zpráve ze 7.6.2017.
• Zápis Brněnských komunikací z jednání o reklamaci je zde
• Podklad pro jednání reklamace Brn. komun. + původní na zastupitelstvu odhlasované znění zadání studie7.6.2017 - Územní řízení novostavby Plovdivská 7
Stále probíhá územní řízení ve věci novostavby. Občané z Plovdivské 1, kterým stavební úřad MČ Žabovřesky zamítl účastenství, se odvolali k vyššímu úřadu. Připomínáme, že v rozhodnutích byla opomenuta základní podmínka odboru dopravy MMB k novostavbě a zároveň bylo argumentováno odborně zpochybněnou a reklamovanou dopravní studií Plovdivská 7. Dle našich informací z konce května tato studie, která byla starostou přiložena k územnímu řízení, z něho stále nebyla stažena. Připomínáme usnesení zastupitelstva z prosince 2016, že samospráva bude ve věci novostavby Plovdivská 7 postupovat v zájmu občanů proti záměru výstavby.
• Podnět Ing. Janíčkové ke stažení studie, usnesení zastupitelstva


7.6.2017 - zpráva k reklamaci dopravní studie Plovdivská 7
Ve středu 26.4. 2017 proběhla na radnici schůzka s projektanty Brněnských komunikací ohledně reklamace dopravní studie Plovdivská 7. Schůzky se účastnil starosta Ing. Tyralík, zastupitelka Ing. Janíčková a Ing. arch. Srba. Dle našich informací bylo na schůzce domluveno, že starosta dopravní studii "stáhne" z územního řízení, jelikož byly zpochybněny závěry této studie, které jsou navíc v neprospěch občanů. Stavební úřad ani vyšší orgány pak nebudou moci ve svých rozhodnutích argumentovat chybnými závěry této studie.

V krátkosti některé odborné výtky  k dopravní studii:
• Studie hodnotí situaci na křižovatce Královopolská a ne na ulici Plovdivská
• Sledování dopravy proběhlo pouze v jednom dni v rozmezí 7.00-8.30 hod
• Studie se nevěnuje bezpečnosti dopravy a chodců (700 dětí v okolních zařízeních)
• Studie nesplnila zadání, neřeší stavební dopravu novostavby
• Studie nerespektuje podmínku odboru dopravy Magistrátu města Brna pro novostavbu
• Studie navrhuje pro novostavbu zábor konce Plovdivské, kde je však nástupní požární plocha pro budovu ZŠ a MŠ Waldorf, plocha pro příjezd sanitky (575 dětí!!), bezbariérový přístup do budovy.

Dokumenty:
• Námitky a žádost o přepracování dopravní studie od občanů
• Námitky, Ing. arch. Srba
• Posouzení dopravní studie, autorizovaný projektant
• Podklad pro jednání reklamace BKOM, původní odhlasované zadání studie
• Odbor dopravy města Brna, podmínky povolení novostavby
• Brněnské komunikace, podmínky pro novostavbu
• Policie, vyjádření k parkovacím stáním


3.5.2017
V uplynulých dnech stavební úřad zamítl žádost občanů Plovdivské 1 o účastenství v územním řízení. Opět mimo jiné argumentuje závěry dopravní studie, která je přitom reklamována již od únorového zastupitelstva. Navíc zmíněné argumenty jsou velmi nepřesné.


21.4.2017 - ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Na včerejším zasedání zastupitelstva byli občané vedením MČ Brno Žabovřesky informováni o tom, že probíhají jednání mezi Magistrátem města Brna, MČ Brno Žabovřesky a investorem o výměně pozemků. Zároveň se plánuje využití místa bývalého výměníku pro centrum volného času LATA, pro volnočasové aktivity dětí i pro aktivity starších občanů.

7.4.2017
Informujeme a zveme občany na Dubnové hovory s ministryní školství Kateřinou Valachovou. Hovory se uskuteční ve středu 12. 4. 2017 v 16 hodin v Rubínku na Poznaňské 10. Přijďte si s ministryní promluvit o problematice školství a dětí v Žabovřeskách, což také souvisí s novostavbou Plovdivská 7. Využijte možnosti osobně probrat s paní ministryní dopis od našich občanů, který ji byl v souvislosti s novostavbou již dříve zaslán na ministerstvo školství.

7.4.2017
OÚSŘ zamítl odvolání Mgr. Silvii Mrkvanové ve věci jejího účastenctví v územním řízení novostavby Plovdivská 7 a potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu MČ Žabovřesky. V těchto rozhodnutích byly bohužel použity argumenty z dopravní studie, jejíž závěry i dílčí údaje byly zpochybněny odbornými i věcnými argumenty občanů. Dopravní studie je momentálně reklamována s žádostí o její nové přepracování.

20.3.2017
Zveřejňujeme některé nové námitky občanů k doplněné dokumentaci investora pro územní řízení.
• Námitky si můžete přečíst zde.


10.3.2017 - NOVÁ ODHALENÍ K PRODEJI VÝMĚNÍKU PLOVDIVSKÁ 7
Podle zákona 106/1999 Sb. si občané vyžádali od Tepláren Brno dokumenty o prodeji výměníků v Žabovřeskách.
Ke tvrzení, že MČ Žabovřesky o prodeji výměníku Plovdivská 7 nevěděla uvádíme následující:

Teplárny Brno informovaly oficiálním dokumentem MČ Žabovřesky o záměru prodeje výměníků Plovdivská 7 a Mozolky 52 dne 30.5.2014. Dne 25.6.2014 jim vedení MČ Žabovřesky zastoupené starostou Ing. Tyralíkem a místostarostou Bc. Fučíkem posílá dopis mimo jiné se žádostí o jednání ohledně "bezúplatného převodu" výměníku Mozolky 52 na statutární město Brno nebo na MČ Brno - Žabovřesky.
• Kompletní dokumenty od Tepláren si můžete přečíst ZDE.


Dodatek: Dle získaných dokumentů Půdy Brno s.r.o. koupily výměník a okolní pozemky za cenu cca 9,5 milionu Kč.


1.3.2017
Zveřejňujeme text Ing. arch. Svatopluka Srby
„POHLED ARCHITEKTA“ - podruhé – včetně polemiky s investorem. Jde zároveň o reakci na články v novinách.
Text si můžete přečíst zde.

P.S.: K příspěvku Ing. arch. Svatopluk Srba upřesňuje, že na originále Posouzení dopravní situace je čitelné - Ing. Václav Starý, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, včetně razítka - ČKAIT 1004756. Shoda zásadní věty hodnocení (s jiným posudkem) je údajně dána používáním dikce z norem.


24.02.2017
Dnes vyšel článek o Plovdivské 7 na IDNES.CZ. Zde si článek můžete přečíst.

Upřesnění informací v článku:
První petice občanů probíhala pouze 14 dní v čase letních prázdnin. Podepsalo ji téměř 500 občanů z blízkého okolí plánované novostavby. Petice byla předána a zaregistrována na úřadě na konci července 2016 před termínem ústního projednávání v územním řízení. Těsně po termínu předání obdržel petiční výbor další archy z okolních domů s desítkami podpisů, které již nebyly uplatněny.
Druhou petici iniciovanou rodiči ZŠ Waldorfské, Plovdivská 8, podepsalo zhruba 200 rodičů a byla předána na úřad v prosinci 2016.


21.02.2017
Právě vyšel v Brněnském deníku článek o výměníku Plovdivská 7, zde si ho můžete přečíst.
bez komentáře

Na idnes.cz vyšel článek k problematice soukromé MŠ FANTAZIE Voroněžská, ten si můžete přečíst zde.
Všechny informace a příspěvky k problematice soukromé MŠ FANTAZIE Voroněžská byly přesunuty a najdete je zde.17.02.2017
Zde jsou podklady ke včera na zastupitelstvu bouřlivě projednávanému tématu prodeje výměníku Plovdivská 7.
K informaci, že MČ Žabovřesky o prodeji nevěděla, a k otázce bezplatného převodu.


Žabovřeský zpravodaj 6/2014, strana 8, inzerát Tepláren


Usnesení zastupitelstvo 16.4.2015Žabovřeský zpravodaj 6/2014, strana 8
Zápis ze zastupitelstva, strana 5


15.02.2017
Výňatek z odpovědi zastupitelky Ing. Daniely Janíčkové, DiS. panu starostovi Ing. Pavlu Tyralíkovi viz 13.2.2017

K uvedené informaci bychom rádi dodali, že tato skutečnost o blízkosti vedení radnice a investora je občanům dlouhodobě známa. Občané si všímají dění kolem sebe a zároveň vnímají informace, které se k nim z okolí dostávají. Rádi bychom uvedli, že ačkoliv občané toto na jednáních nezdůrazňovali a nezmiňovali, mají i další informace ze zákulisí novostavby Plovdivská 7 a nejen z ní.
Z tohoto pohledu také občané s nelibostí a "částečně i s úsměvem" vnímají jednání vedení radnice, které si jednou za měsíc vymění nějaký "oficiální" dokument s investorem a myslí si, že tím občany přesvědčí o tom, že pro celou věc něco dělají.

13.02.2017
Se souhlasem zastupitelky Ing. Daniely Janíčkové, DiS. přidáváme dokumenty, její odpovědi na požadavky starosty MČ Žabovřesky. Doporučujeme všem si velmi důkladně až do konce tyto dokumenty přečíst, jelikož se zásadním způsobem týkají naší věci novostavby Plovdivská 7.
dokument 1
dokument 2
dokument 3

13.02.2017
Právě jsme dostali informaci, že jeden občan podal na Ministerstvo vnitra ČR podnět k prošetření konkrétních záležitostí týkajících se postupu a jednání MČ Brno Žabovřesky!!
Dále máme informaci, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR začlo provádět šetření ve věci novostavby Plovdivská 7!

08.02.2017
Pozor, územní řízení novostavby Plovdivská 7 pokračuje, od teď běží 15 denní lhůta na námitky účastníků. Stavební úřad upouští od dalšího ústního projednávání.
Dokument stavebního úřadu zde.

07.02.2017
SVJ Plovdivská 5 včera zaslalo primátorovi města Brna a všem náměstkům doplňující dokumenty k žádosti o součinnost ve věci zpětného odkupu výměníku Plovdivská 7.

06.02.2017
V minulém týdnu se na náš email obrátil investor pan Šustek s návrhem na setkání ohledně podoby novostavby v menším počtu osob. To jsme odmítli s tím, že podporujeme variantu zpětného odkupu, která se nyní řeší. Našim partnerem pro jednání jsou představitelé MČ Žabovřesky, zastupitelé MČ Žabovřesky a SÚ MČ Žabovřesky.

05.02.2017
Mgr. Silvie Mrkvanová se znovu odvolala proti opětovnému zamítnutí jejího účastenství v územním řízení.

29.01.2017
V tomto týdnu zaslalo SVJ Plovdivská 5 ve věci novostavby oficiální dokument adresovaný primátorovi města Brna a všem náměstkům, ve kterém je informuje a žádá o spolupráci z úrovně Magistrátu města Brna.

28.01.2017
Máme informaci, že zástupci občanů Plovdiská 2 a 4 navštívili Veřejného ochránce práv - ombudsmana, kterého seznámili s kauzou Plovdivská 7 a probrali další možný postup s využitím právního zázemí ombudsmana. Zároveň zaslali dopis starostovi MČ Žabovřesky ve věci novostavby. Na problém novostavby upozornili dopisem i ministerstva ČR.

27.01.2017
SVJ Plovdivská 5 si nechalo od autorizované dopravní projekční kanceláře zpracovat Posouzení dopravní studie Plovdivská 7, které bude využito v dalším řízení ohledně novostavby. V krátkosti jeden údaj z mnoha v ní:
"... doprava na Plovdivské se v době špiček dostává do kolapsu.... a celý úsek je k chodcům, převážně školákům z hlediska bezpečnosti dopravy nebezpečný!"

25.01.2017
Podle všech indicií projekt novostavby pokračuje nadále ve stejném stylu.
Připomínáme, že dle odborných posudků občanů není novostavba v souladu s územním plánem města Brna.

24.01.2017
Stavební úřad MČ Žabovřesky opět zamítl Mgr. Silvii Mrkvanové ze Záhřebské 5 účastenství v územním řízení po té, co nadřízený orgán po odvolání zrušil první zamítnutí a uložil celou věc znovu projednat.

12.01.2017
Žádost o odkoupení výměníku
Starosta Městské části Žabovřesky podal žádost o odkoupení objektu výměníku od firmy Půdy s.r.o.
Žádost si můžete prohlédnout zde.

11.01.2017
Starosta v únoru 2016 odmítl žádost Rady města Brna na projednání novostavby s občany před odprodejem pozemků
více informací níže v textu

Zpráva z projednání novostavby a dopravní studie Plovdivská 7


Ve středu 11. ledna 2017 v 17 hod v Rubínku, se konalo projednání novostavby a dopravní studie.

Občané a rodiče dětí školských zařízení zde vyjádřily svůj nesouhlas s novostavbou a závěry dopravní studie Brněnských komunikací, která dle občanů nebere ohled na jejich zájmy a zájmy jejich dětí a zároveň neřeší problematiku provozu nákladní dopravy v průběhu stavby Plovdivské 7. Občané upozornili na závažné nedostatky studie i na její nepřesný průzkumu denního zatížení ulice Plovdivská.
Námitky k dopravní studii od arch. Srby si můžete přečíst zde.

Zástupci Brněnských komunikací odpověděli na otázky občanů.
Investor přednesl svá stanoviska ke vznesených námitkám a informoval, že některé otázky (i nákladní doprava) by byly řešeny až v rámci následného stavebního řízení.

Starosta v únoru 2016 odmítl žádost Rady města Brna na projednání novostavby s občany před odprodejem pozemků
Na základě získaných dokumentů občané upozornili na se stavbou související problematický prodej okolního pozemku kolem výměníku investorovi, kdy Rada města Brna nedoporučila tento prodej a zažádala MČ Brno-Žabovřesky o předložení konkrétní podoby projektu bytového domu projednaného s veřejností RMČ. Na to jí starosta MČ Žabovřesky odpověděl, že žádný právní předpis neukládá povinnost veřejného projednání konkrétního projektu soukromé osoby. Rada města Brna tedy změnila své stanovisko a došlo k samotnému prodeji pozemku a začátku územního řízení předložené novostavby, které stále probíhá.
Dokumenty k tomuto prodeji si můžete prohlédnout zde.  • Dopravní studii si můžete » stáhnout zde «
  • Přehledová situace dopravní studie - mapa - » stáhnout zde «
  • Situace statické organizace dopravy - mapa - » stáhnout zde «

V čem je základní problém celé kauzy?


• Samospráva MČ Žabovřesky nevyužila možnost požádat o bezúplatný převod výměníku
• Samospráva MČ Žabovřesky dokonce odsouhlasila odprodej okolních pozemků soukromému investorovi.

Přitom MČ Žabovřesky dlouhodobě ví o kritické a stísněné situaci v dané oblasti, kterou pravidelně řeší policie. Navíc jsou v těsné blízkosti 2 školky, škola a LATA (celkem cca 700 dětí), kterým MČ Žabovřesky a město Brno jako zřizovatelé mají zajistit i dle dopravní studie 40 parkovacích stání! Proto vůbec nechápeme, jak mohlo dojít k odprodeji městských pozemků a výměníku soukromníkovi, kdy výměník a okolní pozemky byla poslední možnost, jak řešit zcela kritickou situaci v celé oblasti! Takto se ještě zhorší doprava a deficit -121 parkovacích stání na Plovdivské a -916 parkovacích stání na celém sídlišti a jinde už žádná možnost není.


Kauza novostavba Plovdivská 7, Brno – Žabovřesky,


v bodech k přečtení za dvě minuty

Žabovřesky, Plovdivská a okolí, urbanisticky uzavřená  a oceňovaná oblast  s hustou zástavbou důmyslně umístěných bodových domů a nižších staveb technického vybavení a občanské vybavenosti.

 • investorem plánovaná 7 podlažní novostavba (31 bytů) na místě bývalého  1 podlažního tepelného výměníku v husté zástavbě,  těsně vedle školy, 2  školek a centra volného času LATA, celkem cca 700 dětí
 • dle odborných analýz občanů není novostavba v souladu s územně plánovací dokumentací Brna
 • 8x překračuje povolenou IPP (podlažní plochu) dle územního plánu
 • jednozačně není zástavbou proluky, jak tvrdí investor
 • porušuje urbanistickou strukturu sídliště
 • charakter novostavby neodpovídá okolní zástavbě (7 podlaží, 2x větší půdorys, 3x větší objem)
 • zhorší životní prostředí, emise, exhalace, hluk, dopravu, okolní stromy rostou do objemu budoucí stavby
 • samotná stavba i její další užívání ohrozí děti v okolních dětských zařízeních
 • nepovoleně zastiňuje nejbližší dům
 • neplní požární normu na obratiště pro slepé ulice o délce více než 50m
 • zhorší již zcela kritickou situaci s parkováním a dopravu na ulici Plovdivská a v celém sídlišti

 

 • ulice Plovdivská, jednopruhová, slepá, 140m, 6 domů, 96 bytů,  na konci ulice dvě školky, škola a centrum volného času LATA, celkem cca 700 dětí, které jsou ve velké míře do  zařízení dováženy auty, pravidelně kritické situace s dopravou a parkováním, často řeší policie
 • na Plovdivské je dle oficiální dopravní studie pouze 13 parkovacích stání, to znamená, že dle normy je
  deficit   -121 parkovacích stání, z toho -32 parkovacích stání ZŠ a mš WALDORF, -8 parkovacích stání MŠ beruška, jinde parkovací místa není kde udělat, jedině na pozemku výměníku a před ním, tento pozemek město prodalo investorovi, celá propojená oblast má deficit včetně školních zářízení   -916 parkovacích míst

 

Časová osa a postoj městské části Žabovřesky:

 • městské teplárny prodávají výměník Plovdivská 7, městská část Žabovřesky se nezajímá o možnost požádat o bezúplatný převod výměníku, přestože ví o kritické situaci v dané oblasti
 • výměník kupuje investor, firma, která se v Žabovřeskách pohybuje delší dobu
 • zastupitelé debatují o velikosti budoucí stavby s investorem, občané stále nic neví
 • městská část souhlasí s odprodejem okolních pozemků, bez nich nelze novostavbu postavit, přitom v minulosti občané žádali na těchto pozemcích udělat aspoň několik parkovacích míst vzhledem ke kritické situaci v dané lokalitě, to údajně nešlo z různých důvodů. Jinde není kde parkovací místa udělat.
 • investor na koupených pozemcích plánuje vstup, vjezd do garáží, novostavbu a parkovací místa pro novostavbu, bez nich nesplní normu pro možnost stavby
 • červenec 2016 – občané se na úřední desce dozvídají o územním řízení k novostavbě Plovdivská 7, podávají námitky ve stavebním řízení, vyjadřují negativní stanoviska i vedení městské části, ta reaguje velmi vlažně
 • vzniká velká aktivita občanů a rodičů dětí ze školských zařízení, zatím 2 petice, celkem cca 700 podpisů, občané se i jednotlivě nezávisle obrací na různé orgány, ministerstva, interpelují na zasedání zastupitelstva, nenachází však pochopení, dochází spíše ke konfrontacím se zastupiteli a vedením městské části, reálné činy městské části jsou místy velmi podivné a ne ve prospěch občanů, občané již zástupcům městské části nevěří


Petice proti novostavbě Plovdivská 7


Celkem již vznikly 2 petice občanů a rodičů dětí. Petice podepsalo dohromady cca 700 občanů!
info@plovdivska.cz

Tyto stránky vyjadřují názory a pohled občanů na probíraná témata.

*